Online jegyvásárlással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

Online jegyvásárlással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás

A Szolgáltató (jelen bekezdésen belül a továbbiakban: adatkezelő) bármely, a webáruház üzemeltetése és a Megrendelővel (jelen bekezdésen belül a továbbiakban: érintett) létrejött szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) rendelkezései, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szerint kezeli.

Alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelés célja

a.) Az adatkezelő és az érintett közti megrendelés teljesítésére irányuló szerződés létrehozása, megrendelések teljesítése, eljuttatása a megrendelőnek, a megrendelésekből keletkező követelések érvényesítése.

b.) A szerződésből származó díjak számlázása.

c.) Regisztráció a megrendelés gördülékenyebbé tétele, valamint az érintett részére a megrendelések adataihoz történő utólagos hozzáférés érdekében.

 Az adatkezelés jogalapja

a.) Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), azzal, hogy megadja a megrendeléshez elengedhetetlenül szükséges adatait.

b.) Kötelező adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései értelmében.

A kezelt adatok köre

a.) Számlázási név, cím, telefonszám, a megrendelés időpontja, E-mail cím, amelyre elküldésre kerülnek a megrendelt jegyek.

b.) Számlázási adatok.

Az adatkezelés időtartama

a.) Az adatkezelő az érintett adatait a vásárlás megtörténtét követő öt évig kezeli, mivel az adatkezelő és az érintett között eddig merülhet fel jogi vita. Ezen túlmenően, amennyiben a szolgáltatással összefüggő jogi kötelezettség merül fel, az adatkezelő a jogi kötelezettség fennállásáig kezeli az adatokat (Infotv. 6. § (5) bek. a) pont).

b.) Az adatkezelő a számlázási adatokat a számviteli törvényben meghatározott nyolc évig köteles megőrizni.

c.) Az adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a regisztrációt, illetve az utolsó vásárlást követő öt évig kezeli. A hozzájárulás visszavonását az érintett, a regisztráció törlésével valósíthatja meg. A hozzájárulás visszavonását az érintett, az elküldött hírlevél végén található leiratkozási linkre való kattintással valósíthatja meg.

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő az online felület üzemeltetéshez adatfeldolgozót vesz igénybe, az üzemeltető a InterTicket Kft.

Az adatok megismerésére jogosult

Az adatokhoz az adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, számlázását végzik, akik megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat kezelik, akik a belső munkavégzések ellenőrzését végzik.

Az adatokhoz az adatfeldolgozónál kizárólag az üzemeltetési feladatot ellátó munkavállalói férhetnek hozzá, amennyiben munkavégzésükhöz elengedhetetlen.

Az adatok megismerésére jogosult továbbá az érintett, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli. Az érintett ezt az igényét az adatkezelő jelen ÁSZF-ben megjelölt postai vagy e-mail elérhetőségén keresztül érvényesítheti.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését vagy zárolását.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése vagy továbbítása ellen. Az adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, amelynek döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.

 Amennyiben az érintett sérelmezi az adatkezelő adatkezelési gyakorlatát:

•az adatkezelőhöz fordulhat jelen ÁSZF-ben megjelölt postai vagy e-mail elérhetőségén keresztül

•a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu/ )

•bírósághoz fordulhat (honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek) 

Ajándékozzon jegy.hu
ajándékutalványt!

Az ajándékutalvány, a jegy.hu rendszerében használható fel az elérhető programokra (színház, koncert, fesztivál, sport) történő jegyvásárláskor.

Culture at Home
online.jegy.hu

Enjoy our online streaming services from the comfort of your couch!

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych wydarzeniach!

Uwaga! Czas sesji koszyka wkrótce wygaśnie!
pozostało czasu:
00:00

pozycji w koszyku

suma:


Czas sesji upłynął. Aby dokonać zakupu biletów należy je ponownie dodać do koszyka.